LED照明一覧

名称 No 型式 発光色 入力電圧
LEDダイレクトリング照明 1 LRDR-30/16R 12V
2 LRDR-30/16□24V 白/青/緑 24V
3 LEDR-30/18R 12V
4 LEDR-30/18□24V 白/青/緑 24V
5 LEDR-45/16R 12V
6 LEDR-45/16□24V 白/青/緑 24V
7 LEDR-54/28R 12V
8 LEDR-54/28□24V 白/青/緑 24V
9 LEDR-57/32R 12V
10 LEDR-57/32□24V 白/青/緑 24V
11 LEDR-90/50R 12V
12 LEDR-90/50□24V 白/青/緑 24V
13 LEDR-110/60R 12V
14 LEDR-110/60□24V 白/青/緑 24V
15 LEDR-110/70R 12V
16 LEDR-110/70□24V 白/青/緑 24V
17 LEDR-135/90R 12V
18 LEDR-135/90□24V 白/青/緑 24V
LEDテーパーリング照明 19 LEDR-TP-54/28R 12V
20 LEDR-TP-54/28□24V 白/青/緑 24V
21 LEDR-TP-76/50R 12V
22 LEDR-TP-76/50□24V 白/青/緑 24V
23 LEDR-TP-96/70R 12V
24 LEDR-TP-96/70□24V 白/青/緑 24V
25 LEDR-TP-116/90R 12V
26 LEDR-TP-116/90□24V 白/青/緑 24V
LED内向きダイレクトリング照明 27 LEDR-IS-58/28R 12V
28 LEDR-IS-58/28□24V 白/青/緑 24V
29 LEDR-IS-80/50R 12V
30 LEDR-IS-80/50□24V 白/青/緑 24V
31 LEDR-IS-100/70R 12V
32 LEDR-IS-100/70□24V 白/青/緑 24V
33 LEDR-IS-120/90R 12V
34 LEDR-IS-120/90□24V 白/青/緑 24V
LEDインダイレクトリング照 35 LEDR-IDF-80/50/16R 12V
36 LEDR-IDF-80/50/16□24V 白/青/緑 24V
37 LEDR-IDF-120/90/40R 12V
38 LEDR-IDF-120/90/40□24V 白/青/緑 24V
LEDテーパーインダイレクトリング照明 39 LEDR-IDT-54/28R 12V
40 LEDR-IDT-54/28□24V 白/青/緑 24V
41 LEDR-IDT-76/50R 12V
42 LEDR-IDT-76/50□24V 白/青/緑 24V
43 LEDR-IDT-96/70R 12V
44 LEDR-IDT-96/70□24V 白/青/緑 24V
45 LEDR-IDT-116/90R 12V
46 LEDR-IDT-116/90□24V 白/青/緑 24V
反射型LEDリング照明 47 LEDR-34×34/10R 12V
48 LEDR-34×34/10□24V 白/青/緑 24V
49 LEDR-45×34/10R 12V
50 LEDR-45×34/10□24V 白/青/緑 24V
2色反射LEDリング照明 51 LEDR-45×34/12RG24V 24V
52 LEDR-45×50/12RG24V 白/青/緑 24V
LEDインダイレクトスクウェアー照明 53 LEDS-IDS-30/10R 12V
54 LEDS-IDS-30/10□24V 白/青/緑 24V
55 LEDS-IDS-50/10R 12V
56 LEDS-IDS-50/10□24V 白/青/緑 24V
57 LEDS-IDS-50/20R 12V
58 LEDS-IDS-50/20□24V 白/青/緑 24V
59 LEDS-IDS-100/20R 12V
60 LEDS-IDS-100/20□24V 白/青/緑 24V
2色ダイレクトリング照明 61 LEDR-45/16RG24V 24V
62 LEDR-90/50RG24V 白/青/緑 24V
LED高輝度チップ型バックライト 63 LEDM-S-30/30R 12V
64 LEDM-S-30/30□24V 白/青/緑 24V
65 LEDM-S-60/60R 12V
66 LEDM-S-60/60□24V 白/青/緑 24V
67 LEDM-S-90/90R 12V
68 LEDM-S-90/90□24V 白/青/緑 24V
LED超薄型バックライト 69 LEDM-UE-92/92W 24V
70 LEDM-E-30/30R 12V
71 LEDM-E-30/30□24V 白/青/緑 24V
72 LEDM-E-60/60R 12V
73 LEDM-E-60/60□24V 白/青/緑 24V
74 LEDM-E-90/90R 12V
75 LEDM-E-90/90□24V 白/青/緑 24V
LEDエッジ型バックライト 76 LEDM-B-30/30R 12V
77 LEDM-B-30/30□24V 白/青/緑 24V
78 LEDM-B-60/60R 12V
79 LEDM-B-60/60□24V 白/青/緑 24V
80 LEDM-B-90/90R 12V
81 LEDM-B-90/90□24V 白/青/緑 24V
LEDライン型照明 82 LEDL-300/10R 12V
83 LEDL-300/10□24V 白/青/緑 24V
84 LEDL-600/10R 12V
85 LEDL-600/10□24V 白/青/緑 24V
LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ) 86 LED-RD□/S(8-14) 赤/白/青/緑 5V
87 LED-RD□/S(12-18) 赤/白/青/緑 5V
LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ) 88 LED-RD□/S(8-14-26) 赤/白/青/緑 5V
89 LED-RD□/S(12-14-26) 赤/白/青/緑 5V
LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ) 90 LED-RD□/S(8-14-26)3W 赤/白/青/緑 5V
91 LED-RD□/S(12-14-26)3W 赤/白/青/緑 5V
LED丸型スポット照明(UVタイプ) 92 LED-RDUV/S(8-14-24) UV 5V
LEDダイレクトリング照明(UVタイプ) 93 LEDR-45/16UV24V UV 24V
94 LEDR-54/28UV24V UV 24V
LED角型同軸照明(キューブタイプ) 95 LEDC-BS-18/18R 12V
96 LEDC-BS-18/18□24V 白/青/緑 24V
97 LEDC-BS-28/28R 12V
98 LEDC-BS-28/28□24V 白/青/緑 24V
LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ) 99 LEDC-hM-28/28R 12V
100 LEDC-hM-28/28□24V 白/青/緑 24V
101 LEDC-hM-50/50R 12V
102 LEDC-hM-50/50□24V 白/青/緑 24V
103 LEDC-hM-60/60R 12V
104 LEDC-hM-60/60□24V 白/青/緑 24V

このページの先頭に戻ります